sekoly baiboly

Eto no ahitanao toriteny hoa amin’ny fiorenana marina amin’Andriamanitra

« Koa ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy. » (Romana 10:17)

Ici vous pouvez écouter la Parole de Dieu avec Pasteur Joss et Pasteur Stella,bientôt tous les prédications seront interprétés en langue française et créole, On y travaille la maintenant.

Que Dieu Vous Bénisse !!

 • Aza Manadino an’Andriamanitra ( sekoly baiboly )

Misy ny voatahy sy sitrana dia manadino an’Andriamanitra sy Jesosy ….

 •  Aza mamono olona ( sekoly baiboly Batisa )

 

 • Tsara Andriamanitra ( sekoly Baiboly )

 

 • Ny zavatra tsy maintsy ifadian’ny Jentilisa lasa mpino

tsara ny mahafantatra fa isika jentilisa ,izany hoe firenena ivelan’i Israel dia tsy voatery hitandrina ny sabata , ny tsy fady sakafo ny Jiosy , fa ato no ahafantaranao ny tena fad amintsika. Mazotoa mihaino !!

 

 • Ireo fahotana tsy maintsy ibebahana ( part1 )

ireo antsoin’ny baiboly ho fahotana ihany no atao hoe fahotana fa tsy izay heverin’ny sain’olona toy ny lova tsofina

 

 • fahotana fijejojejoana ( part 1 )

ny Fijejojejoana dia mitovy laharana amin’ny fijangajangana sy ny fanompoantsampy raha ny sazy no resahina ao amin’ny baiboly ,misy anefa ny manamaivana an’izy io ,na manafangaro amin’ny atao hoe civilisation ka lasa zary zavatra tsy mampaninona , Ato no  andrenesanao ny fanazavana momba izay  !!

 

 • Ankohonana manaiky an’Andriamanitra ( Madame Vola )

Fampianarana iarahana amin’i Madame Vola mikasika ny faneken’ny ankohonana ny sitrapon’Andriamanitra . Mazotoa mihaino ary !!

 

 • Mila honerana ny fahotana rehetra nataonao

misy ny olona mifona fontsiny fa tsy mety manonitra ,tsy araka an’Andriamanitra izay fibebahana izay fa mila honerana ny hadalana . tahaka ny olona namaky vilian’olona io dia sady mifona no manonitra no ahafahana amin’izany .Mazotoa ary mihaino !!!

 

 • Mila miaiky ny fahotanao hianao

Tsy maintsy ekena ampahabemaso ny fahotana raha tena hivavaka marina hianao , ny tsy fanaovana izany dia midika ho firaisana tsikombakomba amin’ny devoly ( amboadia mitafy odi janak’ondry )

 

 • Rehefa ataonao tsara  ny Asan’Andriamanitra dia amboariny bebe kokoa hianao . araho ary ny fampianarana !!!

 

 • tokony ny tena ho isan’ny fiangonana manompo hianao mba hilomanosanao tanteraka amin’ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fahasoavany . Fampianarana andraisanao fandrosoana ,araho ary !!!

 

 • Misy karazany roa ny mpino , ao ny adala dia ireo tsy miambina ny ara panahiny.Ao ny hendry izay mitandrina ny fiainampanahiny . Rehefa tonga eny amin’nyrahona Jesosy dia hiavaka ireo karazana mpino ireo. Araho ary ny fanazavana ny tenin’Andriamanitra !!!