église EMIA de l’île Maurice

Notre Eglise a l’île Maurice

 

Zezi apel Filip ek Natanael

Zn 1/43 Landime Zezi desid pou al Galile. Ler li trouv Filip, li dir li, “Swiv mwa.” 44Parey kouma Andre ek Pier, Filip ti osi enn abitan lavil Betsaida. 45Filip al get Natanael e li dir li, “Nou finn trouv li, lor limem ki Moiz finn ekrir dan liv lalwa ek bann profet. Li apel Zezi, li garson Zozef e li sorti Nazaret.” 46Natanael dir li, “Eski kiksoz de bon kapav sorti Nazaret?” Filip dir li, “Vinn gete.”
47Ler Zezi trouv Natanael pe vini, li dir, “Sa enn vre Izraelit, sa. Pena defo dan li.” 48Natanael demann li, “Be kouma to konn mwa?” Zezi reponn li, “Avan mem ki Filip ti apel twa anba pie fig, mo ti finn fini trouv twa.” 49Natanael reponn, “Met, tomem Garson Bondie, Lerwa Izrael.” 50Zezi reponn li, “Parski mo finn dir twa ki mo finn trouv twa anba pie fig ki to krwar dan mwa? Abe to pou trouv kiksoz ankor pli gran.” 51Li dir li, “Vremem, laverite mo dir zot, zot pou trouv lesiel ouver ek bann anz Bondie monte desann lor Garson Limanite.”